Salta al contenuto principale
Passa alla visualizzazione normale.

IVANO CAVALLINI

Recenzija (recensione) a Sanja Majer-Bobetko, Gorana Doliner, Zdravko Blazekovic, Hrvatska glazbena historiografija u 19. stoljecu (19th-Century Croatian Music Historiography), Zagreb, HMD, 2009

Abstract

Knjiga je rezultat zdruæenih napora nekolicine istraæivaËa koji se bave predmetom ne osobito dobro istraæenim u muzikologiji; djelo pomno razraeno, s uvodom Sanje Majer-Bobetko, a s nakanom da prikupi eseje, Ëlanke i rukopise koji su se pojavljivali u Hrvatskoj i inozemstvu otprilike od druge polovice 19. stoljeÊa do prvih desetljeÊa 20. st. Raznovrsna graa tog pregleda sabrana je i navedena u popisu izvora, s odnosnom bibliografijom. Svaki od autora, Sanja Majer-Bobetko, Zdravko BlaæekoviÊ i Gorana Doliner, raspodijelili su svoja izlaganja na svjetovnu, crkvenu i tradicijsku glazbu, hoteÊi razjasniti metode kojima su se sluæila Ëetvorica znaËajnih povjesniËara: Franjo KuhaË, Vjenceslav Novak, Vjekoslav KlaiÊ i Franjo MarkoviÊ. Nadalje, posebna je pozornost posveÊena glazbenoj periodici, Ëasopisima Gusle, Glazba i Sveta Cecilija, pa i nekim drugima, kao πto je Ëasopis Vienac, koji je takoer objavljivao clanke o glazbi.